نقش ویژگی‌های شغل در دلبستگی شغلی و تعهد‌ سازمانی در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه‌ی بین ویژگی‌های شغل با دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان (اعضای هیأت علمی و کارمندان اداری) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی93-92 جمعاً به تعداد 420 نفر بوده که از این تعداد، 204 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق استفاده شده، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه‌های ویژگی­های شغلی سیمز، اسزیلاگی و کلر(1976)، تعهد سازمانی آلن و مایر(1991) و دلبستگی شغلی کانونگو(1982)، استفاده شده‌ است. داده‌های حاصل با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم­افزار آماریSPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد که بین هریک از مؤلفه­های ویژگی­های شغلی با دلبستگی شغلی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. هم‌چنین، تنها مؤلفه‌های استقلال، روابط دوستانه و بازخورد قادر بودند دلبستگی شغلی کارکنان را به صورت معنادار پیش‌بینی کنند(05/0>p). یافته‌ی دیگر این پژوهش نشان داد که بین تمام مؤلفه‌های ویژگی­های شغلی (به جز روابط دوستانه) با تعهد عاطفی؛ مؤلفه‌های تنوع وظیفه، استقلال، بازخورد و هویت وظیفه با تعهد هنجاری کارکنان رابطه‌ی معنادار وجود دارد. همچنین، با وارد کردن مؤلفه­های ویژگی‌های شغل به عنوان پیش­بینی‌کننده تعهد‌ سازمانی کارکنان، تنها مؤلفه­های تنوع وظیفه و هویت وظیفه قادر به پیش­بینی تعهد سازمانی کارکنان به طور معنادار بودند(05/0>p). بر‌اساس یافته­های این پژوهش، برای افزایش تعهد سازمانی و دلبستگی بیشتر کارکنان، مدیران باید توجه بیشتری به ویژگی­های شغلی‌ کارکنان داشته باشند و استقلال و فرصت ایجاد روابط دوستانه در شغل را برای آنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها