تاثیر تدریس مشترک بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش ؛آموزان پایه سوم راهنمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای برنامه ریزی درسی عضو یئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی