رابطه سبک های رهبری مدیران با رفتار شهروند سازمانی معلمان در مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ،مرودشت ،ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ،مرودشت ،ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه پیام نور فارس، واحد خرامه .

4 - دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم تربیتی . مدرس دانشگاه پیام نور واحد شیراز ، گروه علوم تربیتی.

5 مدرس گروه علوم تربیتی واحد یزد