پیش‌بینی سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان بر اساس هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی با سواد رسانه‌ای در بین دانش آموزان دختر مدارس متوسطه (دوره دوم) انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر متوسطه (دوره دوم) شهر پاکدشت به تعداد 5263 نفر بودند. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 358 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده‌ها، از سه پرسشنامۀ الف) هوش اجتماعی ترومسو (2001) ب) پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) ج) پرسشنامه سواد رسانه­ای نصیری (1391) استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون t تک نمونه‌ای تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش اجتماعی و هریک از مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای در دبیرستان دخترانه شهر پاکدشت رابطه مثبت وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی وهریک از مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای در دبیرستان دخترانه شهر پاکدشت رابطه مثبت وجود دارد. سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان دختر را می‌توان از سرمایه اجتماعی و هوش اجتماعی آنان پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها