نقش سبک‌های مدیریت تعارض در پیش‌بینی روحیه‌ معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی،‌ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های مدیریت تعارض در پیش‌بینی روحیه‌ معلمان صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش معلمان دوره ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه شهرستان چایپاره در سال تحصیلی 94- 93 در استان آذربایجان غربی بود که از این تعداد 201 معلم (117 نفر مرد و 84 نفر زن) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک‌های مدیریت تعارض (OCCI)(پوتنام،1991) و پرسشنامه سنجش روحیه اصغری‌نیا (1382) را تکمیل نمودند. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد مولفه‌ی عقلانیت مربوط به متغیر روحیه با مولفه‌های مصالحه، سازش و همکاری مربوط به سبک‌های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنادار و با مولفه‌ی رقابت رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین مولفه‌های همانندی و تعلق مربوط به روحیه با مولفه‌های مصالحه، سازش و همکاری مربوط به سبک‌های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری دارند. بین مولفه‌های اجتناب با هیچ کدام از مولفه‌های روحیه معلمان رابطه وجود ندارد. به علاوه همبستگی متغیر روحیه معلمان و با مدیریت تعارض در مدیران 45/0 می‌باشد که سطح 001/0 معنادار بود. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد براساس مولفه‌های همکاری، مصالحه و رقابت می‌توان روحیه کاری معلمان را به صورت خطی پیش‌بینی نمود. لذا توجه به سبک‌های اثربخش مدیریت تعارض بین فردی، روحیه‌ی معلمان را ارتقاء می‌دهد.

کلیدواژه‌ها