تحلیل محتوای کتاب های آموزش هنر دوره ی راهنمایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت شهید رجایی تهران ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت شهید رجایی تهران ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت شهید رجایی تهران ایران

4 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبای تهران ایران