الگوی ساختاری تناسب فرد -سازمان و از خود بیگانگی شغلی با رفتارهای تلافی جویانه در بین معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشاه آزاد اسلامی اصفهان ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی