تاثیر مهارت معلمان در به کار گیری الگوهای تدریس بر بهببود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی عضو گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران