اثرات نیم رخ شخصیتی مدیران برسبک های حل تعارض آن ها در مدارس متوسطه شهرستان اسلام شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگله آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر