برسی سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان تکاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دواحد خوراسگان اصفهان