بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)