رابطه مهارت های اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان