تعیین سطح هوش چند گانه در مدیران آموزش عالی کشور (مطالع موردی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقبقات تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات (مسوول مکاتبات)