مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گروه علوم تربیتی تهران ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واح علوم و تحقیقات تهران گروه علوم تربیتی تهران ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات گروه علوم تربیتی تهران ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ایران