رابطه بین رفتار پژوهشیاستادان با کار آفرینی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد روهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن