رابطه فداکاری و خودکامگی مدیران با تعهد معلمان با توجه به نقش عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلمی واحد خوراسگان