بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی(مسئول مکاتبات)