ارزیابی علمی -کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات