بررسی نقش (ICT) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز

2 استادیار گروه علوم تربیتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 فوق لیسانس ئتکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری