ارائه الگوی راهنمایی تدوین برنامه درسی ب اساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات