بررسی رایطه ویژگی کار آفرینانه مدیران با اثر بخشی آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و فارغ التحصیل واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی