بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی مسئول دفتر مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشجوی دکتری آموزش از راه دور (عربی) دانشگاه پیام نور شیراز - دانشگاه پیام نور استان فارس