رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی واحد ها ی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدل مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 دانش آموخته دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران