شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی های دانش آموختگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژو هشگر و عضو هیات علمی واحد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات