ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزش عالی واحد علوم وتحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی واحد علوم وتحقیقات

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن