عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزشو پرورش در پست مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استادیار دانشکده عاوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان