ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (مسئول مکاتبه )

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین