تأثیرآموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

این پژوهش با هدف، بررسی تأثیر آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش اجرا شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون/ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی(91-1390) بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای تعداد 40 نفر از جامعه مورد نظر که پایین‌ترین نمره را در آزمون انگیزه پیشرفت کسب کرده بودند در دو گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند. از هر دو گروه به وسیله‌ی پرسشنامه توصیف خودگیزلی، پیش آزمون به عمل آمد. سپس، گروه آزمایش به مدت 12 هفته، هفته‌ای یک جلسه 45 دقیقه‌ای در معرض متغیر مستقل (آموزش مولفه‌های کیفیت مدیریت)، قرار گرفت. سپس از این دوره، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس یک متغیری (آنکوا) در سطح معناداری (001p

کلیدواژه‌ها