بررسی مولفه های اصلی آموزش بزرگسالان به منظور ارائه مدل مناسب درکشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برای آموزش بزرگسالان در کشور بود. پژوهش به شیوه توصیفی-پیمایشی انجام شد. برای تحقق این هدف، ابتدا با مرور بر ادبیات مربوطه و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک دلفی پرسشنامه ی مولفه های اصلی آموزش بزرگسالان تنظیم شد. مولفه های پرسشنامه عبارتند از: اصول آموزش بزرگسالان ، اهداف آموزش بزرگسالان، رویکردهای یاددهی-یادگیری درآموزش بزرگسالان،روشهای آموزش بزرگسالان ،برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزش بزرگسالان، محتوای آموزش بزرگسالان ، مدیریت دوره های آموزش بزرگسالان، مهارتهای مربیان آموزش بزرگسالان ، طراحی فضای آموزشی آموزش بزرگسالان ، نقش ها وصلاحیت های یادگیرندگان در آموزش بزرگسالان و نظام ارزشیابی آموزش بزرگسالان . این پرسشنامه برای تعیین وضع مطلوب، با 11مولفه مذکور و136 زیرمولفه برای 60 نفر از متخصصان گروه نمونه ارسال گردید. برای تعیین وضع موجود پرسشنامه دیگری با همان مو لفه ها دربین 438 نفر از آموزشیاران گروه نمونه که از بین6 استان کشور و به روش خوشه ای- چند مرحله ای در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار وکم برخودارانتخاب شده بودند، به اجرا درآمد. داده های گردآوری شده با استفاده ازآزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس، ماتریس ضرایب همبستگی و تحلیل عاملی مولفه های یازده گانه اولویت بندی شدند. سپس تمامی مولفه ها دروضعیت موجود و مطلوب مقایسه گردیدند.نهایتاً با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر مدل مورد نظر طراحی شد. برای تعیین درجه تناسب و اعتبار مدل از نظرات 25 نفر از متخصصان ذیربط بهره گرفته شد. درجه تناسب و اعتبار مدل نمره 95 از 100 برآورد شد.

کلیدواژه‌ها