بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 استاد یار دانشگاه ارومیه

3 استاد دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها