بررسی رابطه سبک های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله با گرایش به تغییر مدیران دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد

کلیدواژه‌ها