بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاهآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود. پژوهش به شیوه توصیفی- همبستگی انجام شد. 250 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحتادیارقیقات به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت جستند. برای جمع آوری داده‌ها از دو ابزار: 1.پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1997) 2. پرسشنامه اعتماد سازمانی گری رودر(2003) استفاده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی پرسشنامه‌ها برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 85/0 و برای پرسشنامه اعتماد سازمانی برابر با82/ 0 حاصل شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، کای اسکوئر، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و آزمون شدت همبستگی گاما) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهد که بین احساس اعتماد سازمانی (اعتماد بین فردی و اعتماد سیستمی) کارکنان دانشگاه و بروز رفتار شهروندی سازمانی از سوی آنان رابطه وجود دارد. از بین ویژگی‌های جمعیت شناختی فقط سابقه کار در بروز رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها