وضعیت مدارس شهرستان مرند براساس مؤلفه‌های مدارس امن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت مدارس شهرستان مرند بر اساس مؤلفه‌های مدارس امن از دیدگاه مدیران مدارس مقاطع سه‌گانه می‌باشد. تحقیق از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ آماری تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس مقاطع سه‌گانه ابتدایی، راهنمائی و متوسطه می‌باشد. بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 90 نفر به روش طبقه‌ای تصادفی نسبتی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که وضعیت مدارس مقاطع‌ سه‌گانه شهرستان مرند از نظر مؤلفه‌های مدارس امن در تمامی مؤلفه‌ها در سطح بالاتر از متوسط بود. به غیر از مؤلفه فیزیکی، در بقیه مؤلفه‌ها تفاوتی بین وضعیت مدارس دخترانه و پسرانه وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد به غیر از مؤلفه فیزیکی، در سایر مؤلفه‌ها وضعیت مدارس مقاطع ابتدائی، راهنمائی و متوسطه متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها