بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، واحد راک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشگاه آزاد اراک

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان و در بخش کمی کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه در استان مرکزی (160 نفر) و ارباب رجوع‌ها (500 نفر) بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان بودند که با روش هدفمند و در بخش کمی 113 نفر از کارکنان و 306 نفر از ارباب رجوع‌ها بودند که با روش در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته جایگاه اخلاق حرفه‌ای جمع‌آوری شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای نسخه کارکنان و نسخه ارباب رجوع‌ها به‌ترتیب 95/0 و 92/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی و آزمون تی تحلیل شدند. بر اساس یافته‌های بخش کیفی مولفه‌های مربوط به الگوی اخلاق حرفه‌ای استخراج و الگو ترسیم شد. همچنین بر اساس یافته‌های بخش کمی اخلاق حرفه‌ای و مولفه‌های آن در کارکنان وضعیت مناسبی داشتند.

کلیدواژه‌ها