ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود. این مطالعه مقطعی از نوع زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش همه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران (150 نفر) در سال تحصیلی 96-1395 بودند. همه 150 نفر با روش نمونه‌گیری سرشماری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه محقق‌ساخته فرهنگ سازمانی (42 گویه) جمع‌آوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان تأیید و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی به کمک نرم‌افزارهای SPSS-17 و LISREL-8.8 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای هفت مؤلفه شامل انطباق‌پذیری، مشارکت، انعطاف‌پذیری، توزیع قدرت، خلاقیت و نوآوری، توجه به اعضای سازمان و خطرپذیری بود. در این مدل مولفه‌های خطرپذیری، مشارکت، توجه به اعضای سازمان، انعطاف‌پذیری، خلاقیت و نوآوری، انطباق‌پذیری و توزیع قدرت به‌ترتیب با بار عاملی 78/0، 72/0، 71/0، 67/0، 66/0، 60/0 و 59/0 بیشترین تأثیر را در فرهنگ سازمانی داشتند و توانستند 93/70 درصد از فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان را تبیین کنند. همچنین مولفه‌های مشارکت، انعطاف‌پذیری، توزیع قدرت و خطرپذیری کمتر از متوسط، مولفه‌های خلاقیت و نوآوری و توجه به اعضای سازمان بیشتر از متوسط و مؤلفه انطباق‌پذیری در حد متوسط بودند.

کلیدواژه‌ها