ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه بود. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی منابع، اسناد، کتب و مقالات بین سال‌های 1951 تا 2017 و در بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاه فرهنگیان ایران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با روش تمام شماری کل آنان (246 نفر) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با بررسی متون و پرسشنامه محقق‌ساخته رفتار اثربخش مدیران (133 گویه‌ای) جمع‌آوری شدند. روایی صوری و محتوایی با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که رفتار اثربخش مدیران شامل ده مولفه الهام‌بخشی، تحول‌آفرینی، تفکر راهبردی، انگیزه خدمت، حمایت‌گری علمی – آموزشی، تفکر فرهنگی – تربیتی، روابط انسانی، توانمندسازی، توان اجرایی و اخلاق حرفه‌ای بود که به‌ترتیب با بار عاملی 79/0، 77/0، 73/0، 65/0، 60/0، 59/0، 56/0، 56/0، 55/0 و 46/0 بیشترین تاثیر را بر رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان داشتند و برازش مدل خوب و مناسب بود.

کلیدواژه‌ها