رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تببین رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود. پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، 250 نفر معلمان ابتدایی شهر اسفراین بود و بصورت تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه گرانباری نقش راد و همکاران (2008)، فرسودگی شغلی مسلچ و همکاران (1996) و سرمایه روانشناختی لوتانز (2007). روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 10 نفر از اساتید رسید و پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0، 80/0و 83/0 بدست آمد. داده ها بوسیله نرم افزارهای PLS و SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان رابطه معناداری وجود دارد. ضریب مسیر استاندارد شده بین گرانباری نقش و فرسودگی شغلی برابر 554/0 نشان از تاثیر مستقیم گرانباری نقش و فرسودگی شغلی می باشد. ضریب مسیر استاندارد شده بین گرانباری نقش و سرمایه روانشناختی برابر 579/0 – نشان از رابطه معکوس بین آنها دارد. همچنین ضریب مسیر بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی برابر 699/0 – نشان از رابطه معکوس بین این دو مولفه دارد.

کلیدواژه‌ها