تاثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی با نقش میانجی خرد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه خواجه نصیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری اطلاعات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی با نقش میانجی خرد سازمانی انجام شد. پژوهش کاربردی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه خواجه نصیر به تعداد 600 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 234 نفر با روش تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های حاکمیت فناوری اطلاعات (کوراک و کاکابادس، 2011)، سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (جرار و همکاران، 2000) و خرد سازمانی (اشمیت و همکاران، 2012) بود که روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها تایید شد. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار LISREL-V8.8 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که حاکمیت فناوری اطلاعات بر خرد سازمانی، خرد سازمانی بر سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات بر سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی تاثیر مستقیم و معنادار داشت. همچنین حاکمیت فناوری اطلاعات با نقش میانجی خرد سازمانی بر سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشت (01/0>P). بنابراین برای ارتقای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی می‌توان حاکمیت فناوری اطلاعات را با میانجی خرد سازمانی بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها