تاثیر روش تدریس زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، آموزش و پرورش منطقه 16 تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر روش تدریس زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی بود. مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی با رروش پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم دبیرستان علامه امینی منطقه 16 تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر از دانش‌آموزان هشتم و نهم (هر پایه 15 نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گروه مداخله با روش تدریس زیبایی‌شناسی آموزش دید. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی زوجی به کمک نرم‌افزار SPSS-15 استفاده شد. نتایج نشان داد که روش تدریس زیبایی‌شناسی باعث افزایش معنادار پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم شد (05/0>P). نتایج حاکی از تاثیر روش تدریس زیبایی‌شناسی بر افزایش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم بود. در نتیجه برای بهبود پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش‌آموزان در کنار سایر روش‌های تدریس می‌توان از روش تدریس زیبایی‌شناسی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها