طراحی مدلی جهت توسعه معنویت در سازمان آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش طراحی مدلی جهت توسعه معنویت در سازمان آموزشی بود. پژوهش از نظر شیوه اجرا ترکیبی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاه بودند که تعداد 10 نفر با توجه به اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی استان تهران (3950 نفر) بودند که تعداد 375 نفر با توجه به فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. اطلاعات و داده‌ها با روش‌های یادداشت‌برداری، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شدند. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزار تایید و پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون‌های فریدمن و تی و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که عوامل اثرگذار بر توسعه معنویت در سازمان آموزشی شامل عوامل فردی (ارتباط، ایمان، خودتعالی و همدردی) و عوامل سازمانی (سازگاری ارزش‌ها، کار معنادار و نگرش مثبت) بود. همچنین بین وضع موجود و مطلوب در مولفه‌های ایمان و کار معنادار تفاوت معناداری وجود نداشت و مولفه همدردی در وضع مطلوبی قرار داشت، اما مولفه‌های ارتباط، خودتعالی، سازگاری ارزش‌ها و نگرش مثبت در وضع نامطلوبی قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها