مدل‌سازی معادلات ساختاری مسئولیت اجتماعی اسلامی با تکیه بر مدیریت دولتی نوین از نوع حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف این مطالعه مدل‌سازی معادلات ساختاری مسئولیت اجتماعی اسلامی با تکیه بر مدیریت دولتی نوین از نوع حکمرانی خوب بود. روش این پژوهش کاربردی از نوع کیفی است. در این پژوهش به تبیین مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب پرداخته شد. یکی از موضوعات مورد بررسی چگونگی نگاه اسلام به مسئولیت‌های اجتماعی بود. بنابراین ضمن ارائه تعاریفی از مسئولیت اجتماعی و حکمرانی خوب با مروری بر مفاهیم به مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی در ابعاد عمومی، کلاسیک و اسلامی پرداخته شد. برای شناسایی معیارها و بیان روابط بین معیارها پس از مطالعه ادبیات پژوهش‌های مرتبط و مصاحبه با مدیران وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی در سبک اسلامی در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی – سیاسی، قانونی، اخلاقی و نوع‌دوستی و حکمرانی خوب در پنج بعد مشارکت، پاسخگویی، عدالت و برابری، حاکمیت قانون و کارایی و اثربخشی دولت قرار گرفت. همچنین مدل مسئولیت اجتماعی اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب برازش خیلی خوبی داشت و در نهایت مدل مسئولیت اجتماعی اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها