شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی در دانشگاه‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی و بررسی شکاف عملکرد رهبری موجود و مطلوب در دانشگاه‌های دولتی بود. روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) و از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی بودند که بر اساس اصل اشباع نظری 17 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاه‌های دولتی بودند که بر اساس فرمول کوکران 140 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS با روش تحلیل عاملی و آزمون تی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که هفت عامل شامل دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، دانش کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی به‌عنوان مولفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی شناسایی شدند که بار عاملی همه آنها بالاتر از 7/0 بود. همچنین بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رهبری کوانتومی در دانشگاه‌های دولتی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p).

کلیدواژه‌ها