بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره‌وری کارکنان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پژوهش میدانی بود. جامعه پژوهش کارکنان ستادی شامل سرپرستان، روسا و مدیران شرکت ملی حفاری ایران به تعداد 4280 نفر بودند که از میان آنان تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت دانش (رهنورد و محمدی، 1388) و بهره‌وری (میرکاظمی و همکاران، 1396) استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و همگرای ابزارها تایید و پایایی پرسشنامه‌های مدیریت دانش و بهره‌وری با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 921/0 و 850/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که مدیریت دانش و زیرسیستم‌های مدیریت دانش یعنی توسعه منابع انسانی، جهت‌گیری دانایی‌محور، فرهنگ مشارکتی، زیرساخت سیستم اطلاعاتی، ارزیابی و انتقال دانش، الگوگیری و درگیری افراد بر بهره‌وری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشتند (05/0>P). بنابراین برای افزایش بهره‌وری کارکنان می‌توان میزان مدیریت دانش آنان ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها