ارائه مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. این پژوهش کیفی بود و با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان مدیریت و رهبری سازمانی بودند که از میان آنها تعداد 10 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند با توجه به اصل اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به روش دلفی جمع‌آوری و اعتبار محتوایی آن با نظر متخصصان تایید شد. داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر رهبری خدمتگزار شامل اعتقادات و باورهای مذهبی، ساختار سازمانی و ارزش‌های سازمانی بود و مولفه‌های فرایند تربیت رهبری خدمتگزار شامل هشت مولفه خدمت‌رسانی، تواضع، اعتماد، بصیرت، توانمندسازی، گروه‌سازی، مهرورزی و نوع‌دوستی بود که بر اساس آن مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار طراحی شد. بر اساس مدل پژوهش حاضر و با توجه به بهره‌گیری از پشتوانه نظری غنی در ارتباط با موضوع و مقایسه مدل‌های مختلف رهبری خدمتگزار، متخصصان و مسئولان می‌توانند ضمن تحلیل وضعیت کنونی و استفاده از تجارب موفق، اقدام به ارائه طرح رهبری خدمتگزار نمایند.

کلیدواژه‌ها