ارائه مدل معماری منابع انسانی با استفاده از رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل معماری منابع انسانی یود. پژوهش حاضر در دسته بندی پژوهش‌های کیفی قرار دارد. جامعه آماری، خبرگان حوزه منابع انسانی دانشگاهی و مدیران و معاونین و کارشناسان حوزه منابع انسانی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند نظری بود که تا اشباع نظری ادامه یافت. حجم نمونه 19 نفر و ابزار مورد استفاده، مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته فردی و کانونی انجام شد. تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. جهت روایی و پایایی داده‌ها از روش سه سویه نگری استفاده شد. به استناد تجمیع آراء نظرات خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان منابع انسانی و پس از پیاده سازی متن مصابه ها و تم گذاری و کدگذاری مربوطه، در مرحله اول، 27 کد اولیه باز و در مرحله بعدی کدهای محوری در 6 بعد معماری منابع انسانی به شرح عناصر پایه منابع انسانی، ویژگی‌های منابع انسانی، سیستم منابع انسانی، دستاوردهای منابع انسانی، فعالیت‌های عملکردی پیشرفته و فعالیت‌های نگهداشت منابع انسانی استخراج شد که بر اساس آن مدل معماری منابع انسانی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، احمدرضا. (1398). ارائه الگوی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا با تاکید بر معماری منابع انسانی، رساله دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
خجسته پور، میلاد. سلطانی، ایرج. رشیدپور، علی. (1393). بررسی تأثیر معماری منابع انسانی بر عملکرد سرمایه فکری کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت، مرکز همایش‌های دانشگاه تهران.
رضایی، میرقائد. علی سید نقوی، سید علی. دهقانان، حامد. امیری، مقصود .(1396). بررسی و تعیین کارکردهای بهره‌ور منابع انسانی بر اساس مدل معماری منابع انسانی، مجله مدیریت بهره وری، 10 (4): 220-185.
زارع، سید محسن. شائمی برزکی، علی. انصاری، محمد اسماعیل. ابزری، مهدی .(1397). بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10 (3):100-75.
سلیمی فرد، خداکرم. جاویدفر، محبت. محمدی زاده، زهرا.(1397). یک مدل تحلیلی برای سنجش عوامل مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع اسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 34 : 158-133.
سیدنقوی، میرعلی. قاسمی، حمیدرضا. (1385). الگوی معماری منابع انسانی، مطالعات مدیریت صنعتی، 5 (3): 157-153.
کردستانی، غلام رضا. (1387). اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی، فصلنامه حسابرس، 41: 31-26.
Allan, P. (2002). The contingent workforce Challenges and new directions, American Business Review; West Haven.
Armstrong, M. Taylor, S. (2014). Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, United Kingdom.
Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17: 99-120.
Becker, B. E. Huselid, M. A. Ulrich, D. (2001). The Hr Score Card: Linking People, Strategy, And Performance, Boston, Ma, Harvard Business School Press.
Becker, B. E. Huselid, M. A. (2006). Strategic Human Resources Management: Were Do We Go From Here, Journal of Management, 32 (6), 898-925.
Chew, J. (2010). factors that shape the HR architecture in the Australian business environment, International Journal of Management and Marketing Research, 3 (1): 25-42.
Davenport, Thomas O. (2015). How HR plays its role in leadership development, Strategic HR Review, 14 (3): 89 – 93
Hietala, K. (2006). General Framework for Long-Term Social Impact Evaluation of an Employment Strategy, Sub-report3: Human Capital, Ministry of Labour, USA.
Hird, M. Sparrow, P. Marsh, C. (2010). Hr Structures: Are They Working, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Hossain, U. Roy, I. (2016). Human capital management: the new competitive approach, International Journal of Economics, commerece and management, 5 (1): 1020-1034
Lyer, S. (2004). Human Capital Management, Peyote, Morgan Associates, Nandaki Management System Pvt, Ltd.
Lepak, D. P. Snell, S. A. (1999). The human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, Academy of Management Review, 24: 31- 48.
Nelson, S. (2004). Unlocking the Human Potential for Public Sector Pformance, Uited Nation, Florece, Italy.
Randall, S. Schuler, S. (2006). Strategic Human Resource-Management, 2nded, Blackwell Publishing.
Riet, M. (2009). Building an HR Architecture: A case Study in the Healthcare Sector in the East of the Netherlands, Master of thesis of University of Twente.
Schuler, S. (2006). Strategic Human Resource Management, (2nd Ed.), Oxford, Wiley, Blackwell.
Shams, F. (1996). Modeling the Behavior of Processes Using Collaborating Objects, Ph.D. Thesis, University of Manchester, UK.