بررسی و تبیین تأثیر عوامل محیطی و رفتاری بر برنامة توسعه فعّالیت کارآفرینانه در بین کارکنان دانشگاه علمی-کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشیار(مدعو)، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 استادیار(مدعو)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محیطی و رفتاری بر برنامة توسعه فعالیت کارآفرینانه در بین کارکنان دانشگاه علمی-کاربردی بود. جامعه آمار‌ی پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه علمی- کاربردی استان اردبیل (370 نفر) تشکیل می‌دادند و تعداد 310 نفر به‌عنوان نمونه بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با‌ استفاده از روش طبقه‌ای متناسب و تصادفی برای 21 مرکز لحاظ و با ابزار پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. دو پرسشنامه مورد استفاده از روایی صوری و محتوایی برخوردار بودند و پایایی آنها برای هرکدام از پرسشنامه‎ها به ترتیب با ضریب 94/.،93/.α= محاسبه شد. تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، با استفاده از نرم‌افزار  Spss و  Smart pls صورت گرفت. نتایج پژوهش برای بررسیِ برازش مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و رابطة فرضیات با استفاده مدل معادلات ساختاری، حاکی از رابطه مثبت و معنی‌دار برای ویژگی‌های محیطی شامل مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی، قانونی- مقرراتی، سیاسی – اداری، اقتصادی – مالی، شبکه‌های نوآوری و موقعیت مکانی و عوامل رفتاری شامل فرهنگ‌سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی مدیران، کارکنان، سبک رهبری، تضاد سازمانی با کارآفرینی دانشگاه توسط اعضاء دانشگاه بود.

کلیدواژه‌ها


احمدپورداریانی، محمود. (1393). کارآفرینی، تهران: انتشارات ساکو.
استراوس، کربین. (1394). مبانی پژوهش کیفی، ترجمة ابراهیم افشار، تهران: انتشارات نی.
تقی پورظهیر، علی و حسن مرادی، نرگس. (1385). الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین، اقتصاد و مدیریت، 9 (3): 31-40.
بهزادی، نازنین. فیض بخش، محمدرضا و رضوی، سید مرتضی. (1391). دانشگاه کارآفرین؛ مروری بر ادبیات و مدل‌ها، تهران: آریانا‌ قلم.
تقی زاده، هوشنگ و محمدپورشاطری، مهرداد.(1387). شناسایی وظایف و مأموریت‌های دانشگاه کارآفرین، نشریه علوم تربیتی، 2 (3): 68-41.
حسنی، زهره. ابوالقاسمی، محمود و مشبکی اصفهانی، اصغر. (1397). ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای، نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، ویژه‌نامه.
خاکی، غلامرضا. (1391). روش تحقیق (با رویکرد پایان نویسی)، تهران: فوژان.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی آل اس (چاپ سوم). تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
شریف‌زاده، فتاح. رضوی، سیدمصطفی. زاهدی، شمس السادات و نجاری، رضا. (1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی، مجله توسعه کارآفرینی، 2 (4): 11-38.
شعاع اردبیلی، فرزان. ویسی، غلامرضا و رحمانی، جعفر. (1397). طراحی و پیشنهاد چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک، نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(47)، 132 – 115.
صمدی میارکلائی، حسن. آقاجانی، حسنعلی و صمدی میارکلائی، حمزه. (1393). ارزیابی شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران. توسعه کارآفرینی، 6 (1): 369-388.
کردنائیج، اسدالله. احمدی، پرویز. قربانی، زهرا و نیاکان لاهیجی، نازیلا. (1391). بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس، توسعه کارآفرینی، 4(3):47-64.
واعظی، فاطمه و علی پور، لطف اله. (1395). کارآفرینی، پروژه و طرح کسب‌ و کار، تهران: انتشارات آذرین مهر.
یدالهی فارسی، جهانگیر. زالی، محمدرضا و باقری فرد، سیدمرتضی.(1390). شناسایی عواملِ ساختاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه علمی – کاربردی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 17-32.
Behzadi, N., Razavi, M. & Hoseini, R. (2013). Designing A Conceptual Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship Approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4),697-713.
Clark, B. (1998), Creating Entrepreneurial University: organizational Pathways of transition, Oxford Pergamon Press.
Gibb, A.A. (2005). Towards the Entrepreneurial University. Entrepreneurship Education as a lever for change, A Policy Paper for the National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE) UK.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university, Research policy, 32(1), 109-121.‏
Hasani, Z., Abolghasemi, M. & Moshabbaki, A. (2018). Provide a university entrepreneurship model for the technical and vocational college, Journal of Research in Educational Systems, 12 : 1213-1234.
Hjdin, B. Anuarr, A. Usman, M. (2015). The effectiveness of entrepreneurship education program in upgrading entrepreneurial skills among public university students, Journal of Elsevier, 224: 117-123.
O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; Morse, K. P., (2005), Creating the entrepreneurial university: Thecase of MIT, Presented at the Academy of Management Conference, Hawaii.
Philpott, K., Dooley, L., O’Reilly, C, & Lupton, G. (2011). The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions, Technovation, 31: 161-170.
Ropke, J. (1998). The Entrepreneurial University:Innovation, Academic Knowledge Creation and Rregional Development in a Globalized Economy, Philipps- universitat Marburg.
Salamzadeh, A., Yadollahi Farsi, J., Motavaseli, M., Markovic, M, R., & Kesim, H, K. (2015). Institutional factors affecting the transformation of entrepreneurial universities, International Journal of Business and Globalisation, 14(3): 271-291.
Siegel, D. S.; Waldman, D. A.; Atwater, L. E.; Link, A. N. (2003). Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university-industry collaboration, Journal of High Technology Management Research, 14(1): 111–133.
Tijssen, R.J. (2006). Universities and industrially relevant science: Towards measurement models and indicators of entrepreneurial orientation, Research Policy, 35 (10): 1569- 1585.
Yurtkoru, S. Acar, P. Teraman, B. (2014). Willingness to take risk and entrepreneurial intention of university students: An empirical study comparing private and universities, Journal of Elsevier, 150: 834-840.
Zhou, C. & Peng, X. (2008). The entrepreneurial university in China: nonlinear paths, Science and Public Policy, 35(9): 637–646.
Ziyae, B. Tajpour, M. (2016). Designing acomprehensive model of entrepreneurial university in the science and technology parks, Journal of Emerlad, 3: 267-280.