پیش بینی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان بر اساس ادراک آن ها از کیفیت یاددهی-یادگیری و پتانسیل انگیزش تحصیلی موجود در مراکز آموزش عالی شهرستان لامرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان بر اساس ادراک آن‌ها از کیفیت یاددهی-یادگیری و پتانسیل انگیزش تحصیلی موجود در مراکز آموزش عالی شهرستان لامرد می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان لامرد (شامل 6483 نفر) بود که بر اساس فرمول کوکران، 356 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی بر اساس ویژگی جنسیت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های دستاوردهای تحصیلی تام (2004)، کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری ترک‌زاده و محترم (1392) و شناخت شغلی واگنر و هلنبک (1995) که توسط ترکزاده و زینعلی (1391) بودند که متناسب با فضای دانشگاهی مورد بازسازی و اعتباریابی قرار گرفته است. داده‌ها با استفاده از نرم­افزارهای آماری  SPSS24و Lisrel8.8 و آزمون‌های آماری t تک متغیره، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان میانگین ابعاد دستاوردهای تحصیلی، کیفیت یاددهی – یادگیری و پتانسیل انگیزش تحصیلی بالاتر از سطح متوسط و پایین­تر از سطح مطلوب می‌باشد (05/0>p). متغیر کیفیت یاددهی - یادگیری به طور مستقیم بر دستاوردهای تحصیلی تأثیر معناداری دارد. همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر پتانسیل انگیزش تحصیلی بر دستاوردهای تحصیلی تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


آب روشن، میلاد. (1393). بررسی رابطه بین ادراک اعضای هیات علمی از سرمایه اجتماعی دانشگاه و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان- مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.
اولسون، متیو و هرگنهان، بی. آر. (1397). مقدمه‌ای بر نظریههای یادگیری، ترجمه علی اکبر سیف، تهران: انتشارات دوران.
بنیسی، پریناز. دلفانآذری، قنبرعلی و بنیسی، وحید. (1389). رابطه هوش هیجانی با سبکهای حل مسأله و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 3 (10): 156-135.
پورهادی، سمانه. کمالی، محمد. خالصی، نادر و اکبرفهیمی، ملامت. (1388). تعیین توان انگیزشی مشاغل حوزه توانبخشی در مراکز بهزیستی استان تهران بر اساس شاخص انگیزش بالقوه مشاغل، فصلنامه مدیریت سلامت، 12 (37): 64-57.
ترک‌زاده، جعفر و محترم، معصومه. (1392). تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری، فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش در علوم انتظامی، 2 (3): 86-67.
ترک‌زاده، جعفر. مرزوقی، رحمت‌الله. محمدی، مهدی و محترم، معصومه. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 4 (7): 164-139.
ترکزاده، جعفر. مرزوقی، رحمتاله. محمدی، مهدی و کرماج، ولی احمد. (1397). رابطه شایستگیهای مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، فصلنامه تدریس پژوهی، 6 (1): 119-99.
ذاکری، علیرضا. کرد نوغابی، رسول و صدرالاشرفی، مسعود. (1389). بررسی فرآیندهای یاددهی - یادگیری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فصلنامه فناوری آموزش، 5 (1): 11-1.
زینعلی، فاطمه. (1391). بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و پتانسیل انگیزشی تحصیلی دانشجویان با واسطهگری جو کلاسی در دانشگاه شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.
شکورنیا، عبدالحسین. علیجانی، هوشنگ. نجار، شهناز و الهامپور، حسین. (1393). رابطه رضایت از تحصیل با رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14 (2): 109-101.
محمدی، مهدی. ناصری جهرمی، رضا. رحمانی، هادی و معینی شهرکی، هاجر. (1391). ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسئولیت­های استادان، برنامه­ درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه، فصلنامه پژوهش­های برنامه­ درسی، 2 (1): 181-153.
محمدی، مهدی. ترک‌زاده، جعفر و ستودهفر، سلیمه. (1393). تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی-یادگیری در آموزش عالی، مجله پژوهش­های برنامه درسی، 4 (2): 116-93.
نوذری، معصومه. (1392). بررسی رابطه بین اهداف تدریس اعضای هیأت علمی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.
فیروزنیا، سمانه. یوسفی، علیرضا و قاسمی، غلامرضا. (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله آموزش در علوم پزشکی، 9 (1): 84-79.
Areepattamannil, S. (2011). Academic self-concept, academic motivation, academic engagement, and academic achievement: A mixed methods study of Indian adolescents in Canada and India, PhD dissertation, Queen's University, Ontario, Canada.
Bishop, M. (2010). Reinventing undergraduate education: A blue print for American's research universities, http://notes.CC.sunysb.du/press/boyer. nsf
Carini, M., Kuh, G, D., & Klein, S, P. (2015). Student engagement and student learning: testing the linkages, Research in Higher Education; 47 (1): 1-32.
Clark, M. H., & Schroth, C. A. (2010). Examining relationships between academic motivation and personality among college students, Journal of Learning and Differences, 20: 19–24.
Griffin, K. (2016). Striving for Success: A Qualitative Exploration of Competing Theories of High-Achieving Black College Students' Academic Motivation, Journal of College Student Development, 47: 384-400.
Hanson, J. (2003). Encouraging Lecturers to Engage with New Technologies in Learning and Teaching in a Vocational University: the Role of Recognition Reward, Journal of Higher Education Management and Policy, 15 (3): 135-149.
Hardy, LS. (2005). Linear relationship between campus environment, involvement and educational outcomes at tribally controlled community college [Dissertation]. University of Memphis.
Kezar, A. & Kinzie, J. (2006). Examining the ways institutions can create student engagement: The role of mission, Journal of College Student Development, 47 (2): 149-172.
Kuh, G. D., Kinzie, J., Schuh, J.  H., Whitt, E. J., & Associates (2005). Student success in college: Creating conditions that matter, San Francisco: Josses-Bass Publishers.
Lee, J.Q. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective, Journal of Contemporary Educational Psychology, 30: 1-16.
Liljeberg, J. Freidentfelt, E., klund, J. M., Fritz, M. & Klinteberg Britt. A. (2010). Poor school bonding and delinquency over time: Bidirectional effects and sex differences, Journal of Adolescenc, 54: 1-9.
Lovat, T. & Toomey, R. (Eds). (2009). Values education and quality teaching: The double helix effect, Springer Science & Business Media.
Maulana, R., Opdenakker, M., & Bosker,R. (2016) .Teachers instructional behaviors as important predictors of academic motivation: and links across the school year, Learning and Individual Differences, 50: 147-156.
Mersha, Y., Bishaw, A. & Tegegne, F. (2013). Factors affecting female students’ academic achievement at Bahir Dar University, Journal of International Cooperation in Education, 15 (3): 135-148.
Rubin, S. (2017) .The relationship between academic motivation and parenting styles in multiple socioeconomic status areas, Theses and Dissertation, 5 (15): 1-59.
Tam, M. (2004). Using Students’ Self-reported Gains as a Measure of Value-added, Quality in Higher Education, 10 (3): 253-260.
Williams, J.M. (2007). College student experiences questionnaire research program, 47th annual forum of the association for institutional research. Kansas city, MO. 63.
Zdena, R. & Saraka, M. (2014). Motivation to study and work with talented students, Social and Behavioral Sciences, 114: 234 – 238.