تبیین پاسخگویی و بالندگی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بر مبنای رهبری معنوی در اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیارگروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین پاسخگویی و بالندگی اعضای هیات علمی با میانجی گری یادگیری سازمانی بر مبنای رهبری  معنوی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش، توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. جامعه آماری 695 نفر از کلیه استادان تمام وقت 13 واحد بود که از میان آنان 263 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده و برای گرداوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی و سازه­ای پرسشنامه­ها تایید و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب89/.،87/.،87/.و88/. بدست آمد، به منظورارزیابی روابط بین متغیر های مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی ساختاری از نرم­افزار PLS3  استفاده گردید. یافته های مطالعه حاضر حاکی از نقش معنی دار بین متغیر درون زا با متغیرهای برون زا می باشد. همچنین نتایج حاکی از تائید نقش میانجی یادگیری سازمانی و در روابط علی بین رهبری معنوی با پاسخگویی و بالندگی بود.


کلیدواژه‌ها


اردلان، محمدرضا و بهشتی راد، رقیه. (1395)، رابطه فضای اخلاقی سازمان با اخلاق آموزشی و نقش میانجی توسعه حرفه ای، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1 (4): 17-9.
 باقریان، فاطمه (1383). نقش هیات علمی در بالندگی آموزش عالی، تهران: موسسه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، جلد اول.
 تیمورنژاد، کاوه. صریحی اسفستانی، رسول. (1398). تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 62 : 60-37
سلطانی سروستانی، ژاله. صالحی، سلم. قلتاش، عباس. نادی، محمدعلی. (1396). تحلیل عاملی تائیدی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (4): 35-18.
 جمشیدی، لاله. آراسته، حمیدرضا. (1391). الزامات توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی ایران، مجله آموزش عالی، 17:37-1.
حسنی، محمد. (1393). نقش یادگیری سازمانی بر پاسخگویی و عملکرد شغلی کارکنان درمانی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 12 (3): 996-989.
 حیدری قمی نفریشی، غلامحسین. مهاجریان، فاطمه. (1395). بررسی رابطه بین رهبری معنوی با بالندگی سازمانی در شهرداری منطقه یک تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرکزی تهران.
داودی، امیرمحمدحسین. اشتری، عزت. (1390). رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5 (3): 49-31.
دوگانه ای فرد، فریده و اکبری، نرگس. (1393). بررسی رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی با خلاقیت در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، مجله نوآوریهای مدیریت آموزشی، 9 (3): 13-67.
شیری، اردشیر. نصرالهی وسطی، سیمین. (1396). تاثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین معنویت در محیط کار، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 26 (2): 51-33.
صفابخش، مریم. شریعتمداری، مهدی. نصیری علی آبادی، رکسانا. (1392). بررسی رابطه رهبری معنوی با یادگیری سازمانی در بین معلمان مدارس متوسطه شهر تهران، مجله نوآوریهای مدیریت آموزشی، 9 (1): 101-86
ضیائی، محمدصادق. نرگسیان، عباس. آی باغی اصفهانی، سعید. (1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه، نشریه مدیریت دولتی،1 (1): 86-67.
 عباسی اسفنجانی، حسین. برزگر ولیلو، موسی. (1398). تحلیل ارتباط رهبری معنوی و عملکرد با نقش میانجی هویت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، 6(4): 114-98.
  کاظمی، محمد. هوشیار، وجیهه. حسینی، سیده منصوری. (1388). یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی، تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی. 
مردانی، محمدرضا. امین نژاد، قنبر. احمدزاده،احمدرضا. (1397). برسی تاثیر رهبری سازمان بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی، مجله توسعه اجتماعی، 13 (2): 238-219.
نادی، محمد علی. بختیار نصرآبادی، حسن علی. فرهمند پور، مریم. (1390). تحلیل رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، مجله آموزش و ارزشیابی، 13: 123-146.
محقق هوچقان، معصوم. اکبری، مرتضی. (1394). تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران، نشریه توسعه کارآفرینی،  8 (4): 727-709.
 موسوی، محمد و عربشاهی، احمد. (1393). رابطه اخلاق با تعالی سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، 9 (2): 47-34.
Alexander, A. Karronen, M. Ulrich, I. Davis, T. wade, A. (2012). Community college faculty competencies, Jamal of Research and Practice, 36 (11): 849-862.
Aydin, B, & Ceylon, A. (2009). The effect of spiritual leadership on organization learning   capacity, African Journal of Business management, 13 (5): 184-190.
Dammar, A. Skyler, E. (2017) .The impact of spiritual leadership on empowerment and work procrastination, faculty of sport sciences, Department of sport management, 4 (1): 35-49.
Dee, J. (2006). Institutional autonomy and state – level accountability: Loosely coupled governance and the public good, In W. G. Tierney (Ed.), Governance and the public good, 133-156.
fernando, M. Beale, F. and Geroy Gerry, D. (2009). The Spiritual Dimension in Leadership at Dalman Tea, Organization Development Journal, 30 (6): 522-539.
Findlowes, S. (2012). Higher education change and professional – academia identity in newly academic disciplines: the case of nurse education, Leigh Education, 63: 117-133.
Frink, D.D, Hall A.T, Perryman A.A, Rent A.L, Hochwarter W.A, Ferris GR. (2008). Meson- level theory of accountability in Organizations, Res Personnel Hum Resource Manage, 27: 177.
Fry loins W. Fatherly, L. & ouimet, J-R. (2010). the spiritual leadership Balanced Scorecard Business Model the case of the cordon Bleu- Tomaso corporation, Journal of management spiritually & Religion, 7 (4): 283-314.
Fry, L. W. & Cohen, m. (2008). Spiritual leadership as a paradigm for organic national transformational recovery from intended work hours Cloture, journal of Business Ethics, 25 (2): 93-119.
 Fry, L. W. (2003). Toward a Theory of Spiritual Leadership, the Leadership Quarterly, 14: 693-727.
 Fry. L.W. and Materly, L. L. (2006). Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory study, Tarleton State University- Central Texas, Journal of management spirituality Religion, (4): 283-319.
Hall, A.T, Zinko R, Perryman A.A, Ferris G.R. (2009). Organizational citizenship behavior and reputation mediators in the relationships between accountability and job performance and satisfaction, Leadership Organ Stud, 15(4): 381-92
Hosnavi, R. Ramazan, M. (2011). Increasing the intellectual capital in organizations: to investigate the role organizational learning, Journal of improve management, 5 (1): 25-40.
Marko, F, Klink K. (2005). The Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment, Academy of Management Review, 25 (1): 13-17.
Martinez I. Martinez Garcia, J. (2011). The influence of organizational structure on organizational learning, International Journal of Manpower, 32 (5/6): 537-566.
Mclean, M. (2008). Faculty Development: Yesterday today and tomorrow, Medical Teacher, 2 (36): 555-584.
Oh, J.Cho, D. and Lim, D. (2018), Authentic leadership and work engagement: the mediating effect of practicing core values, Leadership & Organization Development Journal, 39 (2): 276-289.
Plowman, J. Wallach, C. (2011). Identifying Effective Measures for A statewide Accountability system, Saint Louis University.
Rothschild, M. (2011). Accountability Mechanisms in public multi campus systems of higher Education, University of Minnesota.
Smith, Gina. Minor, Maria. Brashen, Henry. (2018). Spiritual Leadership: A Guide to a Leadership Style That Embraces Multiple Perspectives, Journal of Instructional Research, 7 (2): 80-89.
Teresa, M. (2012). Differentiating higher education accountability in the global setting: a comparison between Boston University and University Of Bologna, Social and Behavioral Sciences, 47: 1153-1163.
Usman, A. (2010). Leadership spirituality in Banking Professionals and Its impact on organization commitment Identification, Journal of Business and management, 5 (3): 185-193.