طراحی الگوی شهرداری کارآفرین با محوریت آموزش گردشگری و نقش میانجی سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش، طراحی الگوی شهرداری کارآفرین با محوریت آموزش گردشگری (مولفه های اقتصادی، اجتماعی و زیست ‌محیطی) و نقش میانجی سرمایه اجتماعی بود. روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شهرداری گرگان به تعداد 400 نفر بود که با استفاده از جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان، تعداد 196 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش
کتابخانه­ای و روش­ میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده ‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ محقق ساخته شهرداری کارآفرین (8 سؤال)، سرمایه اجتماعی (6 سؤال) و توسعه آموزش گردشگری (15 سؤال) بوده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی استفاده ‌شده است. در روایی محتوایی از نظرات اساتید و خبرگان سازمان شهرداری و میراث فرهنگی استفاده شد و پس از جرح و تعدیل پرسشنامه نهایی تهیه گردید. پایایی پرسشنامه‌ از طریق آزمون آلفای کرونباخ با میزان 862/. مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از نرم افزار smart pls استفاده گردید. نتایج نشان داد که شهرداری کارآفرین بر آموزش گردشگری تأثیرگذار است و همچنین شهرداری کارآفرین بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است. لذا الگوی شهـرداری کارآفرین می­تواند راه را برای گسترش توسعه آموزش گردشگری  و به تبع آن افزایش مشارکت ازطریق توسعه سرمایه اجتماعی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


الوانی، مهدی.کهن هوش نژاد، رضا. صفری، سعید. خدامرادی، سعید. (1392). شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی، فصلنامهمطالعاتمدیریت، 22 (70): 24-1.
اکرامی، محمود. صفری، ثنا. قلمکاری، مهان. (1393) توسعه مؤلفه های کارآفرینی کارکنان شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 7تهران)، فصلنامهاقتصادومدیریتشهری، 2 (3): 55-71
ایمانی پور، نرگس. کنعانی، مهدی. (1386). مدلسازی ساختار حمایت از توسعه کارآفرینی شهری در تهران (مبتنی بر الگوبرداری ژنریک)، اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران.  
بدیعی، لیلا. (1398). تبیین و تحلیل توسعه پایدار شهری با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی، فصلنامهپژوهشو برنامه‌ریزیشهری، 10(1): 75-86.
حسینی نصب، سبکیه. (1398). تدوین مدل راهبردی گردشکری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیا، 9(4): 1-11.
خادم الحسینی، احمد. بقاء، میترا. (1394). نقش شورای شهر و شهرداری در توسعه گردشگری شهری نمونه موردی شهر شیراز، دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده، اصفهان.
درستی، امیرعلی. (1397). تحلیل فرهنگی اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری در استان اصفهان، فصلنامهتوسعهاجتماعی، 12(4): 167-186.
ربیعی، نیما. (1397). مطالعه و بررسی اثر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار، دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، تهران.
رخش ماه، آمنه. (1398). ارزیابی تحقق شهر پاک با رویکرد توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، 1(4): 221-235.
رئیسی، ابوبکر. شیهکی تاش، مهیم. سالارزهی، حبیب‌الله. ولی نفس، عبدالعزیز. (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرباز)، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، ۳ (۶) :۵۱-۵۸.
سید حسینی، ناهید. (1393). بررسی رابطه­ی ویژگی­ها و مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی در کارکنان شهرداری استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد.
شیرزادی، مجتبی. (1398). نقششهرداری­هادرتوسعهپایدارشهری، نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، تهران.
فهلیانی، محمدرضا. (1393). نقششهرداری هاوابتکارعملدرتوسعهگردشگریپایدارشهری، اولین همایش توریسم و گردشگری سبز در ایران، تهران.
قبادی، علیرضا. (1398). بررسی نقش مدیریت شهری بر توسعه صنعت گردشگری، فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، 1(2): 68-84.
کنعانی، مهدی. (1386). مراکز رشد کارآفرینان شهری، طرحی نو در توسعه اقتصاد شهری، فصلنامه رشد و فناوری، 12 (3): 25-18.
مبهوت، محمد. قدمگاهی، نسترن. (1392). ارائه راهکارهایی جهت توسعه پایدار گردشگری شهر چناران با استفاده از مدلSWOT، هشتمین همایش معماری شهرسازی و توسعه ی پایدار، مشهد.
مرصوصی، نفیسه. (1397). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای، فصلنامهجغرافیاومطالعاتمحیطی، 7(27): 123-138.
منور، ارغا. آزادخانی، پاکزاد و کریمی دوستان، رویا. (1396). نقش گردشگری در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری شهر ایلام، فصلنامه مطالعات عمران شهری، 1 (3): 25-17.
نصرالهی، زهرا. (1392). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار ایران، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 4(13): 61-78.
یوسفی، زهرا. نادری، نادر. رضایی، بیژن. شیری، نعمت الله. (1395). بررسی و اولویت‌بندی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نسبت به عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 2 (4): 61-53.
Belousova, O., Gailly, B. Basso, O. (2010), A conceptual model of corporate entrepreneurial behavior (Interactive paper), Journal of Frontiers of Entrepreneurship Research, 30 (1): 1- 14.
Chang, S.C, Lee, M, S. (1999) Relationships among personality traits, job characteristics, job satisfaction and organizational commitment: an empirical study in Taiwan, the Business Review, 6:201-207.
Chen, J., Zhu, Z. Anquan, W. (2005), A system model for corporate entrepreneurship, International Journal of Manpower, 26 (6): 529- 543.
Cigu, E., & Romania, I. (2014). An approach of local financial autonomy and implication over sustainable development in the knowledge society, Journal of Public Administration, Finance and Law, 6: 44-53.
McCline R.I. (2004). Opportunity Recognition: an exploratory investigation of a component of the entrepreneurial process in the context of the health care industry: Theory and practice, Tertiary education management, 25(2): 81-94
Mohitara, M. (2018). A Strategic Model of the Sustainable Neighborhood of the Islamic-Iranian City (Qom City Foundation), Journal of New Attitudes in Human Geography, 10(3): 381-362.
Scheepers, M., Hough, J. Bloom. J. (2008), Nurturing the corporate entrepreneurship capability, Journal of Southern African Business Review, 12 (3): 50- 75.
Ture, G. (2013). Effects of some environmental challenges and centralization on the entrepreneurial orientation and performance of public service, industries management journal, 22(2):43-58.
Urbano, D., N. Domingo, R. Soriano. (2011). Socio-cultural factors and transnational entrepreneurship: A multiple case study in Spain, International Small Business, 29(2):119-127.