ارائه الگوی مناسب استانداردهای ارزیابی عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار، رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار رشته ریاضی کاربردی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

فرایند ارزیابی عملکرد اساتید به ایجاد سیستم استانداردها، انتظارات عینی از اساتید، و شفاف‌سازی سیستم ارزیابی منجر می‌شود لذا هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی مناسب استانداردهای ارزیابی عملکرد هیئت‌علمی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده‌ها، آمیخته اکتشافی متوالی و نوع مطالعه در بعد کیفی،" داده بنیاد" با رویکرد اشتراوسی و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی است. حجم نمونه در بخش کیفی 15 نفر از مدیران گروه‌های آموزشی و روش نمونه‌گیری هدفمند بوده است. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند است. در بخش کمی 30 نفر از اعضای هیئت‌علمی شرکت نمودند که نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه  ANPبود. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای آماریSuper Decision، Lisrel، PLS  smart استفاده شد. نتایج پژوهش منجر به شناسایی سه مؤلفه اصلی و دوازده شاخص شد. رتبه‌بندی شاخص‌ها به ترتیب: در بعد خدمات مشاوره‌ای: مؤلفه‌های شایستگی روابط خارجی، میان فرهنگی، خلاقیت و نوآوری و فناوری؛ در بعد پژوهش: شایستگی ارتباطی، فناوری نوین، نوآوری و خلاقیت و کارآفرینی و شایستگی شناختی و در بعد آموزش: کیفیت تدریس، شایستگی معنوی، روان‌شناختی و مدیریتی به‌عنوان زیر مؤلفه شناسایی و رتبه‌بندی شدند. میزان برازش مدل، 62/0 برآورد شد که نشان از برازش قوی الگوی استانداردهای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت‌علمی دارد.

کلیدواژه‌ها


آرمسترانگ، میشل. (1393). مدیریت منابع انسانی، ترجمه حسین پهلوانیان و سید مهدی میر حسینی زواره، جمشید کمایی، جلد اول انتشارات نیکوروش.
آهنچیان، محمدرضا. سلیمانی، الهام. (1396). درک اعضای هیئت علمی از حرفه‌ای بودن در سیستم آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 23 (2): 23 -1.
پور عزت، علی اصغر. عبدی، بهنام. (۱۳۹۷). سیستم‌های پشتیبان ارزشیابی عملکرد، نشر موسسه کتاب مهربان.
جهانیان، رمضان. (1393)، ارائه چارچوبی برای استاندارد سازی توسعه منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، 2 (2): 81-102.
حریری، نجلا. (1395). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
حسنی، محمد. (1393). ارائه الگویی ساختاری، برای ارزیابی شایستگی‌های محوری اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه: کاربرد فرآیند سلسله مراتبی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 6 (88): 77-55
رفیع زاده، علاالدین. رونق، یوسف. (۱۳۹۶). مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی کاربردی،انتشارات فرمنش، تهران.
داوری، علی. رضازاده، آرش. (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS‏‫، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
­ساعتی، توماس آل. (1392). نظریه و کاربردهای فرآیند تحلیل شبکه‌ای تصمیم گیری به کمک سودها، فرصت‌ها، هزینه‌ها و ریسک‌ها، ترجمه مجید عزیزی، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
سلیمی، مهدی. مصلحی، لیلا. (1395). شناسایی مولفه­ها و شاخص­های ارزیابی اساتید عمومی تربیت بدنی، تحقیق در ورزش­های آموزشی، 10 (2): 17-14.
سلیمی، قاسم. حیدری، الهام. کشاورزی، فهیمه. (1395). صلاحیت‌های اعضای هیئت علمی برای انجام مأموریت علمی خود تأمل در ادراک و انتظارات دانشجویان دکترا، مجله نوآوری و ارزش آفرینی، 3 (7): 51-35.
طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین. (1398). درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل دادههای کیفی، فصلنامه سیاستنامه علم و فناوری، 9 (2): 95-67.
قورچیان، نادرقلی. امیرحسین، محمودی. (1383). تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی وارائه الگوی مناسب، نوآوری‌های آموزشی، 8 (3): 134-107.
قلی پور، آرین. محمد اسماعیلی، ندا. (1397). استاندارد 34000تعالی منابع انسانی، تهران:انتشارات مهربان نشر.
محمدپور، احمد، (1390). روش تحقیق کیفی؛ ضدروش 1، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
واعظی، رضا. مداح شریعتی، نسیم. آزمندیان، محمدصادق. (۱۳۹۲). معیارهای ارزشیابی اساتید در اندیشه دانشجویان، پژوهشی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت سازمانهای دولتی، 5 (2): 38-23.
هاشمی، سید احمد. ماشینچی، علی اصغر. محمد خانی، کامران. (1395). ارائه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (1): 64-51.
Ajjawi, R. Crampton, Paul E S. Rees, GH (2018). What really matters for successful research environments? A realist synthesis, Medical Education, 52: 936–950
Aydin, Oya Tamtekİn. (2017). Research Performance of Higher Education Institutions: A Review on the Measurements and Affecting Factors of Research Performance, Journal of Higher Education and Science, 7: 312-320
Bonaccorsi, A., & Secondi, L. (2017). The determinants of research performance in European universities: a large-scale multilevel analysis, Scientometrics, 112(3): 1147-1178.
Frenken, K., Heimeriks, G. J., & Hoekman, J. (2017). What drives university research performance? An analysis using the CWTS Leiden Ranking data, Journal of Informetrics, 11(3): 859-872.
Salman Y. Guraya, Bilal. Songsheng, C. (20017). The impact and effectiveness of faculty development program in fostering the faculty’s knowledge, skills, and professional competence, Saudi Journal of Biological Sciences, 10 (2): 1-23.
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources, Thomson Publishing Company.
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (2015). Research Evaluation Metrics 7, place de Fontenoy, France.
Vernon, Marlo, M. Andrew Balas, E. Momani, Shaher. (2018). Are university rankings useful to improve research? A systematic review, PLOS ONE, retrived from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193762
Wetzels, M., Odekkerken -Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009).  Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, MIS Quarterly, 33(1): 177
Zong F, Wang L. (2017). Evaluation of university scientific research ability based on the output of sci-tech papers: A D-AHP approach. PLoS ONE, 12(2): e0171437, Southwest University, retrived from  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171437